Huisreglement

Huisreglement

Omdat er in de praktijk altijd meerdere cliënten tegelijk aanwezig zijn, zijn er door de praktijk huisregels opgezet om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Met als doel om voor zowel de cliënten, bezoekers als de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en te houden.

Algemene regels

  • Aanwijzingen van het personeel moet je altijd opvolgen.
  • Het is binnen de praktijk niet toegestaan om te roken.
  • Cliënten gedragen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-) normen en waarden.
  • In de praktijk is het goede gebruik dat minder valide cliënten met voorrang een zitplaats krijgen.
  • De praktijk behoudt zicht het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag vertonen te verwijderen uit het pand.
  • Parkeer je fiets of auto zodanig dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.
  • Wanneer je 10 minuten ná het verstrijken van de begintijd van je behandeling nog niet door je therapeut gehaald bent, meld dit dan s.v.p. bij de receptie.
  • Gezondheidscentrum de Lijnwoerd stelt zich niet aansprakelijk voor vernieling en/of vermissing van persoonlijke eigendommen.
  • Bij individuele training houd je je aan de afgesproken trainingstijden.
  • Bediening van de apparatuur en de computer wordt uitsluitend door de fysiotherapeut gedaan.
  • De praktijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten.
  • Voor het gebruik van de apparaten in de oefenruimte is het gebruik van een handdoek i.v.m. de hygiëne vereist. Je moet hiervoor een eigen handdoek meenemen.
  • Vanuit diverse opleidingen fysiotherapie begeleiden wij stagiaires. Mocht je er bezwaar tegen hebben behandeld te worden door een stagiaire, dan kun je dit kenbaar maken aan je fysiotherapeut.
  • In geval van calamiteiten dien je de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.
  • Bij vragen, klachten of onduidelijkheden kun je je wenden tot de behandelende fysiotherapeut, of vragen om een vertrouwenspersoon.
  • Vertrouwenspersonen binnen de praktijk zijn: Evert Hoffmann en Simone den Hartog Jager.
  • De praktijk is aangesloten bij de klachtenregeling en geschillencommissie fysiotherapie, een folder hiervan vind je in het folderrek in de wachtruimte.
  • Alle fysiotherapeuten die werken bij het Fysio Centrum zijn geregistreerd in het BIG-register en in het Kwaliteitsregister Fysiotherapie. Dit geldt ook voor alle verbijzonderingen.
  • De praktijk houdt zich aan de privacyregeling zoals vastgelegd in de modelregeling Fysiotherapeut-Patiënt, welke is overeengekomen tussen de Nederlandse patiënten-/consumentenfederatie en het KNGF.
  • De praktijk hanteert de Algemene Verordening Persoonsbescherming.
  • De praktijk hanteert de Wet op Geneeskundig Behandelovereenkomst (WGBO).
  • Je hebt recht op inzage in je dossier en het ontvangen van een afschrift van gegevens daarover.

Betalingsvoorwaarden fysiotherapie

  • Afzeggen van een afspraak kan tot 24 uur voor de afspraak, anders wordt er 75% van het behandeltarief bij je in rekening gebracht (overmacht voorbehouden).
  • Het is raadzaam om je verzekeringspolis zelf goed door te nemen over het aantal te vergoeden behandelingen fysiotherapie. Je bent hiervoor zelf verantwoordelijk.
  • De patiënt is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de volledige betaling van de aan de patiënt of namens de patiënt verleende diensten.
  • Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Indien betaling binnen de genoemde termijn uitblijft, ontvang je hiervoor een aanmaning. De betalingstermijn voor de aanmaning is 14 dagen. Indien de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de behandelaar gerechtigd incassomaatregelen te treffen, of derden daarmee te belasten.
  • Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen deze ten laste van de patiënt.
  • Als je niet voor onze therapievormen verzekerd bent of je budget overschrijdt, hanteren wij onze praktijktarieven en krijg je zelf een rekening. Zie voor de praktijktarieven onze website en de presentatie in de wachtruimte.

Privacy

  • Fysio Centrum informeert betrokkenen over het verwerken van persoonsgegevens. Wanneer betrokkenen gegevens aan Fysio Centrum verstrekken worden zij op de hoogte gesteld van de manier waarop Fysio Centrum met persoonsgegevens omgaat. Dit gebeurt bij Fysio Centrum bij de intake. Dan wordt nadrukkelijk gevraagd naar toestemming voor het gebruik van gegevens en dit wordt ook in het EPD vastgelegd. De betrokkene wordt zo geïnformeerd over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens, en weet waarom en voor welk doel dat gebeurt. Wanneer de gegevens via een andere weg verkregen worden, dus buiten de betrokkene om, wordt de betrokkene geïnformeerd op het moment dat deze voor de eerste keer worden verwerkt.
  • Fysio Centrum bewaart de persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de uitvoering van de taken. Wanneer er nog persoonsgegevens opgeslagen zijn die niet langer nodig zijn voor het bereiken van het doel worden deze zo snel mogelijk verwijderd. Dit houdt in dat deze gegevens vernietigd worden, of zo worden aangepast dat de informatie niet meer gebruikt kan worden om iemand te identificeren.
  • De wet bepaalt niet alleen de plichten van degenen die de persoonsgegevens verwerken, maar bepaalt ook de rechten van de personen van wie de gegevens worden verwerkt. Deze rechten worden ook wel de rechten van betrokkenen genoemd, en bestaan uit de volgende rechten:
    • Betrokkenen hebben het recht om aan Fysio Centrum te vragen of zijn/haar persoonsgegevens worden verwerkt;
    • Betrokkenen hebben de mogelijkheid om te controleren of, en op welke manier, zijn/haar gegevens worden verwerkt;
    • Als duidelijk wordt dat de gegevens niet kloppen, kan de betrokkene een schriftelijk verzoek indienen bij Fysio Centrum om dit te corrigeren;
    • Betrokkenen hebben het recht aan Fysio Centrum te vragen om hun persoonsgegevens niet meer te gebruiken;
    • In gevallen waar de betrokkene toestemming heeft gegeven om gegevens te verwerken, heeft de betrokkene het recht om de persoonsgegevens te laten verwijderen;
    • Betrokkenen hebben het recht om bezwaar aan te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.
    • Fysio Centrum zal hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking. Om gebruik te maken van zijn/haar rechten kan de betrokkene een verzoek indienen. Dit verzoek moet schriftelijk ingediend worden. Fysio Centrum heeft vier weken de tijd, vanaf de ontvangst van het verzoek, om te beoordelen of het verzoek gerechtvaardigd is. Binnen vier weken zal Fysio Centrum laten weten wat er met het verzoek gaat gebeuren. Als het verzoek niet wordt opgevolgd is er de mogelijkheid om bezwaar te maken bij Fysio Centrum, of een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Aan de hand van een verzoek kan Fysio Centrum aanvullende informatie opvragen om zeker te zijn van de identiteit van de betrokkene .
  • Profilering vindt plaats wanneer er een geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt waarbij aan de hand van persoonsgegevens naar bepaalde persoonlijke aspecten van een persoon wordt gekeken om deze persoon te categoriseren en te analyseren. Voorbeelden van persoonlijke aspecten kunnen zijn; ras, geloofsovertuiging, interesses, gedrag of locatie.
  • Fysio Centrum hanteert profilering via Qualiview, eigen vragenlijsten en vanuit de websites om zo de patiëntenpopulatie in kaart te brengen qua leeftijd, locatie/woonplaats en op welke wijze de patiënt bij Fysio Centrum Beilen is terecht gekomen. Deze profilering is noodzakelijk om te voldoen aan de contract eisen van verzekeraars en wordt gebruikt om gerichte informatie te kunnen verstrekken. Tenslotte wordt de informatie gebruikt om big data te genereren en zo de zorg efficiënter en effectiever in te kunnen zetten.
  • De AVG geeft aan dat profilering niet is toegestaan tenzij deze valt onder de uitzonderingen. (zie artikel 22.2). Fysio Centrum gebruikt profilering omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen de betrokkene en de verwerkingsverantwoordelijke en na toestemming van de betrokkene. Door middel van Big data onderzoek en tracking mogen alleen gegevens verwerkt worden wanneer deze niet herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon. De verzamelde gegevens door big data zijn alleen de gegevens die door geautoriseerde personen zijn verzameld. Wanneer de gegevens worden omgezet in een dataset zal dataminimalisatie worden toegepast. Dit betekent dat alleen de data die echt nodig is voor het behalen van het doel gebruikt zullen worden. Daarnaast kunnen persoonsgegevens geanonimiseerd worden zodat zij niet herleidbaar zijn tot een persoon. Fysio Centrum maakt gebruik van big data t.b.v. de Landelijke Data Fysiotherapie, noodzakelijk voor gegevens t.b.v. de contracteisen van verzekeraars.
  • In de vestiging van Fysio Centrum Beilen zijn camera’s aanwezig. Deze camera’s worden gebruikt voor het vergroten van de veiligheid.
    Gezondheidscentrum De Lijnwoerd, waarin ook Fysio Centrum Beilen is gehuisvest, wordt gebruikt door verschillende zorgdisciplines op verschillende dagen en tijden. Voor de veiligheid van patiënt/cliënt en medewerkers zijn er in de algemene verkeersruimten op verschillende plekken in het gebouw camera’s geïnstalleerd. Camera’s kunnen een grote inbreuk maken op de privacy van diegene die gefilmd worden. De inzet van camera’s is daarom aangegeven bij de ingang van het gebouw en wordt ook hier vermeld.